New developments in Etalon City Residential Complex, Yuzhnoye Butovo District, Yugo-Zapadniy Administrative Okrug, Moscow

Found: 1

Nearby new developments

Suitable nearby new developments based on your search.
Stolichnye Polyany
Completed
Delivery in 2019 — 2021
Stolichnye Polyany
Nikolskie Luga
Partly completed
Delivery in 2023 — 2024
Yzhnaya Bitsa
Partly completed
Delivery in 2020 — 2025
Yzhnye Sady
Partly completed
Delivery in 2023 — 2025
Varshavskie Vorota
Under construction
Delivery in 2026
Varshavskie Vorota
MFK «Varshavskie vorota»
Under construction
Delivery in 2025
MFK «Varshavskie vorota»
Novoe Butovo
Completed
Delivery in 2022

Nearby Areas