Homes for sale

Homes available for purchase.
Found: 213902
1-BD Apartment Sale, 35.8 sq. m. at Kvartal Metronom, Tagilskaya Street, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
15,170,000 ₽
Apartment35.8 sq. m.1 bed
2-BD Apartment Sale, 57.5 sq. m. at Kvartal Metronom, Tagilskaya Street, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
18,570,000 ₽
Apartment57.5 sq. m.2 beds
Apartment Sale, 22.81 sq. m. at Kvartal Zapadnyj, kvartal № 76, Marushkinskoye Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
Apartment Sale, 36.05 sq. m. at Kvartal Zapadnyj, kvartal № 76, Marushkinskoye Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
2-BD Apartment Sale, 78.38 sq. m. at Prigorod Lesnoe, Molodyozhny bulvar, 6, derevnya Misaylovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 59.81 sq. m. at Pribrezhnyi Park, Pribrezhniy Park Residential Complex, Village of Yam, Domodedovo City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
2-BD Apartment Sale, 78.44 sq. m. at Molzhaninovo, Leningradskoye Highway, 229, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
16,132,196 ₽
Apartment78.44 sq. m.2 beds
1-BD Apartment Sale, 52.7 sq. m. at Vereiskaya 41, Vereyskaya Street, 41, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
21,272,256 ₽
Apartment52.7 sq. m.1 bed
Apartment Sale, 35.35 sq. m. at Gorki Park, Shkolnaya ulitsa, 2, derevnya Korobovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
Apartment Sale, 20 sq. m. at Sputnik, Lipovoy Roschi Street, 1к4, derevnya Razdory, Odintsovskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
Apartment Sale, 24.6 sq. m. at Sputnik, Lipovoy Roschi Street, 1к4, derevnya Razdory, Odintsovskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
3-BD Apartment Sale, 69.3 sq. m. at Kvartal Metronom, Tagilskaya Street, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
20,780,000 ₽
Apartment69.3 sq. m.3 beds
2-BD Apartment Sale, 59.3 sq. m. at Kvartal Izdanie, Perovskoye Highway, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
18,820,000 ₽
Apartment59.3 sq. m.2 beds
4-BD Apartment Sale, 96.3 sq. m. at Dom56, Fridrikha Engelsa Street, 56с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
44,972,100 ₽
Apartment96.3 sq. m.4 beds
2-BD Apartment Sale, 47.6 sq. m. at Dom56, Fridrikha Engelsa Street, 56с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
22,705,200 ₽
Apartment47.6 sq. m.2 beds
3-BD Apartment Sale, 78.2 sq. m. at Dom56, Fridrikha Engelsa Street, 56с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
35,111,800 ₽
Apartment78.2 sq. m.3 beds
4-BD Apartment Sale, 84.2 sq. m. at Dom56, Fridrikha Engelsa Street, 56с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
36,121,800 ₽
Apartment84.2 sq. m.4 beds
2-BD Apartment Sale, 44.6 sq. m. at Dom56, Fridrikha Engelsa Street, 56с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
27,027,600 ₽
Apartment44.6 sq. m.2 beds
3-BD Apartment Sale, 61.9 sq. m. at Dom56, Fridrikha Engelsa Street, 56с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
32,683,200 ₽
Apartment61.9 sq. m.3 beds
2-BD Apartment Sale, 49.2 sq. m. at Dom56, Fridrikha Engelsa Street, 56с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
25,830,000 ₽
Apartment49.2 sq. m.2 beds
3-BD Apartment Sale, 73 sq. m. at Dom56, Fridrikha Engelsa Street, 56с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
32,631,000 ₽
Apartment73 sq. m.3 beds
3-BD Apartment Sale, 69.3 sq. m. at Kvartal Metronom, Tagilskaya Street, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
20,780,000 ₽
Apartment69.3 sq. m.3 beds