About
Offers
Recommended
Nearby Villages

СТ Красная Поляна Village

Rublyovo-Uspenskoye Highway, 15 км.
Address
sadovoye tovarishchestvo Krasnaya Polyana
Odintsovskiy City District, Moscow Region, Russia
СТ Красная Поляна

Location

Location and nearest infrastructure of the СТ Красная Поляна community.
Fast selection in residential communities. For Free
or

Nearby Villages

All villages within a radius of 3 km from the СТ Красная Поляна village.