1-BD apartments for sale in Leninskiy City District, Moscow Region

Found: 1693
1-BD Apartment Sale, 60.02 sq. m. at Gorki Park, Shkolnaya ulitsa, 2, derevnya Korobovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 52.2 sq. m. at Prigorod Lesnoe, Molodyozhny bulvar, 6, derevnya Misaylovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 59.97 sq. m. at Prigorod Lesnoe, Molodyozhny bulvar, 6, derevnya Misaylovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 40.9 sq. m. at Butovo Park 2, Butovo Park Residential Complex, Butovo Work Settlement, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 38.4 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,493,120 ₽
Apartment38.4 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 38 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.3 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
10,890,250 ₽
Apartment34.3 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 33.9 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
10,695,450 ₽
Apartment33.9 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 33.9 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
10,746,300 ₽
Apartment33.9 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 34.2 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
10,858,500 ₽
Apartment34.2 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 34.2 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
10,824,300 ₽
Apartment34.2 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 33.8 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
10,680,800 ₽
Apartment33.8 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 38.4 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,500,800 ₽
Apartment38.4 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 38.1 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,382,375 ₽
Apartment38.1 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 41.7 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,271,510 ₽
Apartment41.7 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 41.7 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,229,810 ₽
Apartment41.7 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 41.4 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,138,670 ₽
Apartment41.4 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 34.1 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.1 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 38 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 38.4 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,070,720 ₽
Apartment38.4 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 34.2 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.2 sq. m. at Yzhnaya Bitsa, Yuzhnaya Bitsa Residential Complex, posyolok Bittsa, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map

Frequently Asked Questions