All studios for sale in the Rezidentsii Skolkovo building.
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
14,198,657 ₽
Flat60.7 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,996,714 ₽
Flat57.8 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,869,348 ₽
Flat57.8 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,814,081 ₽
Flat60.7 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,685,888 ₽
Flat60.7 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,627,776 ₽
Flat54.3 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,421,981 ₽
Flat51.5 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,301,979 ₽
Flat51.5 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,252,048 ₽
Flat62.9 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,173,119 ₽
Flat60.7 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,149,162 ₽
Flat54.3 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,076,514 ₽
Flat54 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,032,674 ₽
Flat48.7 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,032,674 ₽
Flat48.7 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
13,000,018 ₽
Flat53.2 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,994,213 ₽
Flat58.4 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,957,522 ₽
Flat54 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,882,788 ₽
Flat53.2 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,862,458 ₽
Flat48.7 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,838,529 ₽
Flat54 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,770,429 ₽
Flat49 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,692,242 ₽
Flat48.7 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,674,359 ₽
Flat55.9 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,648,329 ₽
Flat53.2 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,630,423 ₽
Flat48.9 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,578,765 ₽
Flat48.7 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,571,456 ₽
Flat56.5 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,427,900 ₽
Flat49 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,420,428 ₽
Flat48.1 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,309,470 ₽
Flat48.1 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,300,014 ₽
Flat51.3 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,288,593 ₽
Flat48.9 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,220,893 ₽
Flat53.9 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,220,893 ₽
Flat53.9 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,219,988 ₽
Flat50.5 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
12,198,511 ₽
Flat48.1 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
11,988,317 ₽
Flat50 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
11,988,317 ₽
Flat50 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
11,964,341 ₽
Flat49.9 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
11,929,612 ₽
Flat49.3 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
11,929,612 ₽
Flat49.3 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
11,397,256 ₽
Flat47.1 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
11,179,475 ₽
Flat46.2 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
11,034,287 ₽
Flat45.6 sq. m.studio1 bath
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Skolkovo
Kashtanovaya ulitsa, 1
10,983,777 ₽
Flat48.6 sq. m.studio1 bath