All apartments for sale in the Rezidentsii Kompozitorov building.
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Kompozitorov
Paveletskaya Embankment, 8А
14,403,380 ₽
Flat33.7 sq. m.1 bed
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Kompozitorov
Paveletskaya Embankment, 8А
20,032,440 ₽
Flat58.2 sq. m.1 bed
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Kompozitorov
Paveletskaya Embankment, 8А
15,826,160 ₽
Flat41.3 sq. m.1 bed
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Kompozitorov
Paveletskaya Embankment, 8А
30,833,580 ₽
Flat81.7 sq. m.1 bed
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Kompozitorov
Paveletskaya Embankment, 8А
37,609,600 ₽
Flat102.2 sq. m.1 bed
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Kompozitorov
Paveletskaya Embankment, 8А
19,580,000 ₽
Flat55 sq. m.1 bed
Floor plan
Photos
Map
Rezidentsii Kompozitorov
Paveletskaya Embankment, 8А
13,765,500 ₽
Flat34.2 sq. m.1 bed